powrót  |  strona główna

Klasy IV-VI - Stowarzyszenie "NASZA TRÓJKA"

                                                                                                                                            


STOWARZYSZENIE NASZA TRÓJKA


 

 PROSIMY PRZEKAŻ 1% DLA SWOJEGO DZIECKA
KRS 0000261441
nr konta
66 12403259 1111 0010 1248 0136

Spraw aby 1% pozostał w Twoim lokalnym środowisku, w naszym mieście, dzielnicy, dla naszych dzieci.

Celem stowarzyszenia jest integracja środowiska skupionego wokół PSP nr 3 i działaniach na rzecz doposażenia i unowocześnienia bazy dydaktycznej szkoły. Wymienione cele będą realizowane przy ścisłej współpracy z władzami samorządowymi miasta, dyrekcją szkoły, Radą Rodziców i innymi organizacjami działającymi przy szkole.

  Stowarzyszenie posiada członków:
a)
zwyczajnych
b) wspierających
d) honorowych


Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Nasza Trójka może być każda osoba fizyczna, która złożyła deklarację członkowską na piśmie.

Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna
i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną przeznaczoną na realizację celów stowarzyszenia.

Członkowie honorowi są ustanowieni przez Zarząd za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.


Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna

Kadencja władz Stowarzyszenia  trwa 3 lata. Członkowie - założyciele Stowarzyszenia l
iczą,
że powołanie STOWARZYSZENIA umożliwi w większym stopniu włączenie się rodziców
w realizację dotychczasowych zamierzeń - szczególnie tych, gdzie niezbędne jest wsparcie finansowe szkoły. 
                         


Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia „Nasza Trójka” za rok 2012

 

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia „Nasza Trójka” pracują społecznie i nikt nie pobiera wynagrodzenia za swoją pracę.

Stowarzyszenie położyło w roku 2012 szczególną uwagę na pomoc materialną dzieciom ubogim. Pomoc ta polegała na przekazywaniu nieodpłatnie żywności wytypowanym przez wychowawców klas uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3
w Radomiu. Objętych opieką było 209 uczniów tejże szkoły. Żywność była pozyskiwana w ramach współpracy z Radomskim Bankiem Żywności. W sumie w ramach tej współpracy przekazano najuboższym uczniom PSP nr 3 żywność o wartości 14 100,70 złotych. Przekazano również napoje i słodycze dla uczniów szkoły za kwotę 8177,17 złotych.

Wydatki poniesione przez Stowarzyszenie „Nasza Trójka” związane
z działalnością statutową oraz działalnością Szkoły PSP nr 3:

Konkurs „Spotkanie z poezja i prozą dziecięcą” – międzyszkolny konkurs recytatorski dla klas I – III – 150 złotych

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Spotkanie z poezją” – 150 złotych

XV Szkolny Konkurs Recytatorski – klasy 0 – III – 200 złotych

Regionalny Konkurs Recytatorski – 120 złotych

WiosennyTurniej Gier i Zabaw Ruchowych – 40 złotych

Dofinansowanie do zakupu komputerów do pracowni informatycznej – w porozumieniu z Urzędem Miasta – 7000 złotych

Zakup pomocy logopedycznych – 275 złotych

Zakup książek dla najlepszych uczniów jako nagrody na koniec roku szkolnego – 600 złotych

Zakup nagród dla najlepszych czytelników – 100 złotych

Konkurs historyczny – 95 złotych

Nagrody dla uczestników konkursów katechetycznych – 75 złotych

Zakup upominków na ślubowanie klas I – 192 złote

Zakup stojaka do map – 86 złotych

Wycieczka dla najlepszych uczniów klas 4 – 6na Danone Nations Cup – 1100 złotych – w wycieczce wzięło udział 38 dzieci z klas 5 – 6 znajwyższą średnią w roku szkolnym 2011/2012.

Razem wydatki wyniosły – 10 183 złote.

W ramach obchodów 25 lecia szkoły stowarzyszenie Nasza Trójka wraz z nauczycielem plastyki, p. Dorotą Rogala zorganizowało powiatowy konkurs plastyczny „Obrazki z historii Polski według księdza Jana Długosza”. Nagrody dla uczestników konkursu pozyskano między innymi od sponsorów – firmy CERMAX i firmy BIUROCENTRUM.

Stowarzyszenie Nasza Trójka organizowało również wypoczynek dzieci, zarówno w okresie wakacyjnym jak i w czasie ferii zimowych.

Środki na działalność pozyskiwane są z różnych źródeł, między innymi z:

- dobrowolnych wpłat członków stowarzyszenia

- dobrowolnych wpłat rodziców

- od sponsorów

- ze sprzedaży kart świątecznych zaprojektowanych przez uczniów naszej szkoły

- z 1% podatku

- z dwukrotnie przeprowadzonych zbiórek elektrośmieci

 


WYCIECZKA DLA NAJLEPSZYCH UCZNIÓW

         Już kolejny raz stowarzyszenie „Nasza Trójka” zorganizowało wycieczkę dla uczniów, którzy uzyskali średnią ocen powyżej 5,0.

         W roku szkolnym 2013/2014 odbyła się wycieczka do Sandomierza. Pani Rogala opracowała program wycieczki, a pani
J. Kusio oprowadzała i opowiadała o zabytkach Sandomierza.

         Pod czujnym okiem p. J. Rogali, p. D. Wasilewskiej,
p. J. Rabiniak oraz p. T. Chołuj nasze orły spędziły miły dzień.

Wiemy, że nagroda podobała się dzieciakom, mamy nadzieję, że w kolejnych latach będziemy mieli możliwość kontynuowania tej formy nagradzania dzieci.

 

 


 

 

 

 

 

 PROTOKÓŁ NR 1
z walnego zgromadzenia członków założycieli  STOWARZYSZENIA NASZA TRÓJKA, które odbyło się w dniu 09.10.2006 r.
W zebraniu udział wzięli członkowie założyciele Stowarzyszenia "Nasza Trójka".
Zebranie otworzył pan Władysław Staniszewski. Zapoznał zebranych
z postanowieniem Sądu Rejonowego Miasta Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru  Sądowego Nr sprawy WA XIV NS_Rej. KRS/007836/06/692   o zarejestrowaniu Stowarzyszenia "Nasza Trójka".
Poinformował zebranych, że celem tego zebrania jest wybór władz Stowarzyszenia. Po przedyskutowaniu rozdz. IV i V Statutu Stowarzyszenia "Nasza Trójka"  założyciele powierzyli jednogłośnie funkcję:
 
1. Prezesa Zarządu - Januszowi Rogala
  2.  Z-cy prezesa  - Władysławowi Staniszewskiemu
  3. Sekretarza - Danucie Wasilewskiej
  4. Skarbnika - Małgorzacie Stanios
  5. Członka Zarządu - Marii Bełczyk


Komisję Rewizyjną wybrano w składzie:
 
1. Przewodniczący Komisji - Wiesław Kucharski
  2. Członek Komisji - Bogumiła Miłkowska
  3. Członek Komisji - Panek Anna

         Na tym zebranie zakończono.


    PROTOKOŁOWAŁA                                                     PRZEW. ZEBRANIA
Danuta Wasilewska                                                     Władysław Staniszewski

 

 

 W czerwcu 2012 roku zaszły zmiany w składzie Zarządu Stowarzyszenia

                     AKTUALNY ZARZĄD

- prezes - Janusz Rogala
- v-ce prezes - Bogusław Sokołowski
- skarbnik - Julita Rabiniak
- sekretarz - Danuta Wasilewska
- członek - Agnieszka Ochwat

Komisja Rewizyjna
- Dorota Michalska
- Katarzyna Cygan
- Magdalena Sulich - Kosiec
                                                           
PREZES Janusz Rogala

 

 


 

 

ZIMOWISKO W PORONINIE 2012


                           ACH TE DYSKOTEKI

          Stowarzyszenie "Nasza Trójka" wspólnie z Radą Rodziców  zorganizowało w dniach 10 lutego i 04 marca 2011 roku dyskoteki dla uczniów naszej placówki. Do tańca grał DJ Kacper i DJ Andrzej. Zabawa była pyszna, dymy, światła no i nauka tańca
np. "kaczuchy". Na każdej zabawie bawiło się około 250 uczniów.


 


             PRZEDSTAWIENIE TEATRZYKU   DZIECIĘCEGO  "PINOKIO"


         
W dniu 09 lutego 2011 roku na zaproszenie Stowarzyszenia "Nasza Trójka" w PSP nr 3 wystąpił teatrzyk dziecięcy z Grójca, działający przy Stowarzyszeniu "Pinokio".
 Dzieci zaprezentowały przedstawienie
pt. "Współczesny Kopciuszek"

Spektakl został przyjęty  przez widzów ciepło i z dużym zainteresowaniem.


 

 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA "NASZA TRÓJKA"
ZA ROK 2007

Okres sprawozdania obejmuje czas działalności Stowarzyszenia, tj. od dnia 01.01.2007 roku. W 2007 roku Stowarzyszenie przekazało nieodpłatnie na potrzeby dzieci z rodzin ubogich, bedących uczniami Publiczbej Szkoły Podstawowej nr 3 w Radomiu
10039,56 kg  żywności pozyskanej z Radomskiego Banku Żywności. nadmienić należy, że Stowarzyszenie nie poniosło żadnych kosztów związanych z transportem i dystrybucją żywności.
Na potrzeby działających na terenie PSP nr 3 w Radomiu świetlic socjoterapeutycznych przekazano nieodpłatnie artykuły spożywcze o łącznej wartości 2171,36 złotych.
Nieodpłatnie przekazano również pozyskane żele do kąpieli, które wykorzystano podczas zajęć sportowych, zajęć UKS działającego przy PSP nr 3.
Stowarzyszenie "Nasza Trójka" aktywnie uczestniczy również w życiu szkoły, wspomaga jej działalność. Stowarzyszenie ufunduwalo nagrody na konkursy organizowane przez nauczycieli PSP nr 3 na lączną kwotę 515,84 złote. zostały również nagrody książkowe dla najlepszych uczniów szkoły na koniec roku szkolnego 2006/2007 na łączną kwotę 505,42 złote. Zarząd Stowarzyszenia podjął również decyzję o sfinansowaniu oświetlnia tworzonej kolejnej sali komputerowej na terenie szkoły. Koszt oświetlenia wyniósł 1000 złotych.
Stowarzyszenie zorganizowało również Międzyszkolny Konkurs Plastyczny związany z patronem PSP nr 3 - Janem Długoszem. Konkurs był przeznaczony dla ucziów szkół podstawowych i gmnazjalnych z miasta Radomia i powiatu radomskiego. Tytuł konkursu - OBRAZKI Z HISTORII POLSKI WEDŁUG KRONIKARZA KSIĘDZA JANA DŁUGOSZA". Na konkurs wpłynęło 113 prac uczniów z Radomia i powiatu radomskiego. Wszystkie nagrody w tym konkursie zostały ufundowane przez Stowarzyszenie.
Członkowie Stowarzyszenia wraz z uczniami PSP nr 3 w Radomiu brali udział w zbiórkach żywności organizowanych przez Radomski Bank Żywności w ramach akcji "Podziel się posiłkiem" oraz "Świątecznej zbiórki żywności".
W dniu 17 grudnia 2007 roku został złożony wniosek do Sądu Gospodarczego o nadanie Stowarzyszeniu statutu organizacji pożytku publicznego. 

                                           Prezes Stowarzyszenia       Janusz Rogala

 


Od 21 lutego 2008 roku Stowarzyszenie "Nasza Trójka" posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. W uznaniu za naszą działalność Sąd Gospodarczy w Warszawie przyznał nam ten status za pierwszym razem. Mamy nadzieje, że rodzice uczniów naszej szkoły oraz ich znajomi i znajomi znajomych oraz nauczyciele i pracownicy PSP nr 3 przekażą 1% swoich podatków na rzecz Naszego Stowarzyszenia.


KRS 0000261441
nr konta
66 12403259 1111 0010 1248 0136

Serdecznie dziękujemy za wsparcie dla naszej szkoły.
.

                                                                                                 Janusz Rogala


ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI
W RAMACH AKCJI DANONA
"PODZIEL SIĘ POSIŁKIEM"
W DNIACH 25 - 26 WRZEŚNIA 2008 R. W CARREFOUR RADOM

 


WIKTORIA I PAULINA Z 4A PRZED DRZWIAMI CARREFOUR RADOM OCZEKUJĄ NA KUPUJĄCYCH, ABY WRĘCZYĆ IM ULOTKI PROPAGUJĄCE NASZĄ ZBIÓRKE

 

AGATA, OLA, WERONIKA I PIOTREK Z KLASY 4 C DZIELNIE PILNUJĄ KOSZA DO KTÓREGO ZBIERAMY ŻYWNOŚĆ


 

            KOSZ JEST PEŁEN - DOROTA Z 4 A Z PODZIWEM PATRZY  ILE   ŻYWNOŚCI UDAŁO NAM SIE ZEBRAĆ
             W dniach 25 - 25 września 2008 roku Zarząd Stowarzyszenia "Nasza Trójka" wspomagany przez rodziców z Rady Rodziców PSP nr 3 wraz z 70 uczniami PSP nr 3 w Radomiu brał udział w zbiórce żywności w ramach ogólnopolskiej akcji Danona "Podziel sie posiłkiem". Żywność zbieraliśmy w hiprmakecie Carrefour. Oprócz ciężkiej pracy dobrze się również bawiliśmy. Na szczęście dzieciaki zachowywały sie dobrze, ofiarodawcy byli życzliwi. Zebraliśmy najwięcej żywności ze wszystkich grup zbierających w Radomiu. Nasz wynik to:
771 kg

 

 


 

 

           W dniu 22 października 2008 roku Stowarzyszenie przekazało nieodpłatnie na rzecz uczniów PSP nr 3  600 kg jabłek.
I tym razem dzięki uprzejmości ludzi dobrej woli i zaangażowaniu prezesa stowarzyszenia nie ponieślismy przy tej akcji żadnych kosztów. 
Z informacji uzyskanych od najbardziej zainteresowanych  - czyli uczniów Naszej szkoły dowiadujemy sie, że jabłka były pyszne. DZIECIAKI - SMACZNEGO